Algemene Voorwaarden

Welkom op onze website. Als u doorgaat met bladeren en gebruik van deze website gaat u ermee akkoord om te voldoen met en gebonden te zijn door de volgende bepalingen en voorwaarden van het gebruik, Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, bent u verboden gebruik of de toegang tot deze site.

1. De inhoud van de pagina's van deze website is voor uw algemene informatie en gebruik. Het is aan verandering onderhevig zonder voorafgaande kennisgeving.

2. Noch wij, noch derden bieden geen enkele garantie of waarborg ten aanzien van de nauwkeurigheid, tijdigheid, de prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie en materialen gevonden of aangeboden op deze website voor een bepaald doel. U erkent dat dergelijke informatie en materiaal kan onnauwkeurigheden of fouten en wij uitdrukkelijk aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of fouten uit te sluiten om de voor zover toegestaan door de wet.

3. Uw gebruik van de informatie of het materiaal op deze website is geheel op eigen risico, waarvoor wij is niet aansprakelijk. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle producten, diensten of informatie beschikbaar via deze website te voldoen uw specifieke wensen.

4. Van tijd tot tijd kan deze website ook links naar andere websites. Deze links zijn bedoeld voor uw gemak om nadere informatie te verstrekken. Zij betekenen niet dat we de website (s) onderschrijven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gekoppelde website (s).

5. Na een lange periode van inactiviteit, waarbij een gebruiker niet in te loggen op een account, behouden wij ons het recht voor om te schakelen of beeindiging van de account. Als een account is uitgeschakeld voor inactiviteit, kan de gebruikersnaam die bij die rekening worden gehouden met een andere gebruiker zonder kennisgeving aan u of een andere partij.

6. Wij kunnen deze gebruiksvoorwaarden voor de website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving. Met deze website gaat u ermee akkoord gebonden te zijn door de dan geldende versie van deze Algemene Voorwaarden.

Terms and Conditions

Welcome to our website. If you continue to browse and use this website you are agreeing to comply with and be bound by the following terms and conditions of use, If you do not agree with any of these terms, you are prohibited from using or accessing this site.

1. The content of the pages of this website is for your general information and use only. It is subject to change without notice.

2. Neither we nor any third parties provide any warranty or guarantee as to the accuracy, timeliness, performance, completeness or suitability of the information and materials found or offered on this website for any particular purpose. You acknowledge that such information and materials may contain inaccuracies or errors and we expressly exclude liability for any such inaccuracies or errors to the fullest extent permitted by law.

3. Your use of any information or materials on this website is entirely at your own risk, for which we shall not be liable. It shall be your own responsibility to ensure that any products, services or information available through this website meet your specific requirements.

4. From time to time this website may also include links to other websites. These links are provided for your convenience to provide further information. They do not signify that we endorse the website(s). We have no responsibility for the content of the linked website(s).

5. After a prolonged period of inactivity whereby a user fails to login to an account, we reserve the right to disable or terminate the account. If an account has been deactivated for inactivity, the username associated with that account may be given to another user without notice to you or such other party.

6. We may revise these terms of use for its website at any time without notice. By using this web site you are agreeing to be bound by the then current version of these Terms and Conditions of Use.